Ochrana údajov


Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zaslanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom.


zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov


Sprostredkovateľ zhromažďuje a spracováva spotrebiteľom poskytnuté osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov 122/2013 Z. z.v znení neskorších predpisov. Spotrebiteľ používaním tohoto internetového obchodu súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch pre potreby internetového obchodu. Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.


Odoslaním objednávky objednávateľ poskytuje sprostredkovateľovi v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov svoje osobné údajov uvedené v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy sprostredkovateľom. V prípade samostatnej registrácie bez objednávky udeľuje zákazník súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v súlade so spomínaným zákonom. Poskytnutie osobných údajov objednávateľom je dobrovoľné. Objednávateľ má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla sprostredkovateľa a ďalej práva podľa § 20 zákona č. 122/2013 Z.z., v znení neskorších predpisov t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.,


Likvidácia osobných údajov


Získané osobné údaje uchovávame v zmysle § 13 ods. 3 písm. a) zákona č. 122/2013 Z.z. kde archívne lehoty vychádzajú zo zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a zo zákona č. 122/2013 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Likvidácia údajov bude vykonaná v súlade s predpismi podľa platnej legislatívy SR.