Obchodné podmienky

Obchodné podmienky platné pre prevádzkovateľa MATURITNEOZNAMENIA.SK.
Účelom obchodných podmienok je vymedziť práva a povinnosti sprostredkovateľa a objednávajúceho.
Sprostredkovateľ:


Sídlo firmy


dajsipauzu, s.r.o.
Bazová 118
90025 Chorvátsky Grob časť Čierna Voda


Tovar sa nedá vyzdvihnúť na Bratislavskej adrese !
 
Tovar – maturitné oznámenia.
Záujemca - kupujúci je návštevník internetovej stránky na adrese
MATURITNEOZNAMENIA.SK , ktorý sa rozhodne objednať ponúkaný tovar.


Ponukou tovaru sa rozumie tovar ponúkaný prostredníctvom internetovej stránky MATURITNEOZNAMENIA.SK. (ďalej len "Internetové stránky")


Všetky zmluvné vzťahy medzi sprostredkovateľom nákupu a Záujemcom sú uzatvorené v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa neupravené obchodné podmienky občianskym zákonníkom (40/1964 Z.z.), zákonom o ochrane spotrebiteľa (250/2007 Z.z.) a zákonom o podomovom predaji a zásielkovom predaji (108/200 Z.z.). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa neupravené obchodné podmienky obchodným zákonníkom (519/1991 Z.z.), všetko v platnom znení.


Záujemca platí cenu, ktorá je uvedená v potvrdení objednávky. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby a to v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. V prípade vypredania tovaru sa v prípade úhrady peniaze vrátia späť v prípade ak záujemca nemá záujem o iný tovar alebo sa nedohodneme inak.
Ochrana osobných údajov zákon č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch, neposkytujeme ani nepredávame žiadne údaje tretím osobám.


OBJEDNÁVKA:

Objednávky sú spracované ihneď bez zbytočného odkladu.
Objednávku v internetových obchodoch si môže objednávateľ objednať prostredníctvom Vložiť do košíka.


Všetky objednávky sú odoslaním považované za záväzné. Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s pravidlami obchodu, s možnosťami platby, dodacími podmienkami, reklamačným poriadkom a zoznámil sa s ustanovením o ochrane osobných údajov. Porušenie zo strany zákazníka bude sankcionované.


PLATOBNÉ PODMIENKY:

Dobierka:


Pri neprebratí dobierky, alebo tovaru prípadne ich častí si predávajúci nárokuje vymáhať náklady škody spojené s neprevzatou dobierkou, čiže celkové náklady na prepravu.


Prosíme vážených zákazníkov aby poškodený tovar, balenie neprevzali, prípadne prevzali s výhradou (platí aj pre prípad výrazne poškodeného obalu ktorý môže mať vplyv na poškodenie tovaru) a bezodkladne nás kontaktovali na čísle 0905 226 227, tovar je poistený a v prípade prevzatia prepravné poistenie zanikne. 


Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za všetky finančné škody t.j. náklady spojené s prípravou a zaslaním tovaru, spôsobené neprevzatím tovaru príp. spôsobené nesprávne alebo zavádzajúco vyplnenými osobnými údajmi.  V prípade nezaplatenia dlžnej sumy do 14 dní od doručenia výzvy bude táto pohľadávka postúpená na ďalšie riešenie.


ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY:


Záujemca môže svoju objednávku zrušiť najneskôr do 24 hod. Storno poplatok je 0€ v prípade že tovar bol už expedovaný je storno poplatok 10€
Zrušenie objednávky treba nahlásiť telefonicky, alebo e-mailom, treba uviesť aj správne číslo objednávky.


Sprostredkovateľ má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru zahraničný predajca nie je schopný dodať tovar záujemcovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude Záujemca informovaný telefonicky alebo e-mailom.


V prípade, že záujemca už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 7 dní od zrušenia objednávky a zaslaním Vášho čísla účtu, bezhotovostným prevodom.


Záujemca (spotrebiteľ) je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru v súlade s ustanovením §12 odst. 1 č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. Záujemca má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť sprostredkovateľovi Tovar je nutné vrátiť v neporušenom obale v stave "ako nové".


V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:  


o        poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,


o        predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť;


V prípade, že sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní, zašlite nám prosím email (info@maturitneoznamienia.sk) a následne zašlite tovar vrátane kópie faktúry a sprievodného listu na adresu sídla spoločnosti, v ktorom bude uvedené, že odstupujete od uzatvorenej kúpnej zmluvy.


Prepravné náklady na vrátenie tovaru hradí zákazník. Vracia sa len cena tovaru, poštovné sa nevracia a náklady na dopravu spojené s vrátením tovaru taktiež hradí záujemca, kupujúci.
Tovar zaslaný späť formou dobierky nebude prevzatý.


Finančné prostriedky budú Záujemcovi vrátené v súlade s ustanovením príslušného zákona do 15 dní bankovým prevodom na ním určený účet.
Neposielame platbu šekovou poukážkou na adresu ! Len bankovým prevodom.


V prípade, že Záujemca odstúpi od zmluvy a doručí sprostredkovateľovi tovar, ktorý je používaný, je poškodený alebo neúplný, vráti sprostredkovateľ záujemcovi už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu. 


REKLAMAČNÝ PORIADOK    


Na všetky výrobky je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov, náklady spojené s prepravou znáša objednávateľ.


Záruka sa nevzťahuje na vady akosti tovaru spôsobené bežným užívaním, vady spôsobené nevhodným používaním, alebo používaním v rozpore s návodom. Záruka sa nevzťahuje ani na mechanické a fyzické poškodenie vzniknuté po prevzatí záujemcom.
Obrazová dokumentácia v katalógu Internetových stránok má len informatívny charakter a záruka sa nevzťahuje na jemné odlišnosti medzi obrázkom a skutočnosťou.